Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
M inistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Uprava sigurnosti plovidbe obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove vezane uz sigurnost plovidbe, zaštitu pomorskog dobra, traganje i spašavanje ljudskih života na moru, upravljanje pomorskim prometom, zaštitu mora i podmorja od onečišćenja s brodova, plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe, hidrografsku djelatnost, materijalnopravne odnose u plovidbi, pomorske nesreće i prekršaje na pomorskom dobru, u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i gospodarskom pojasu (zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu), obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove sigurnosti pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti te ostale poslove utvrđene Pomorskim zakonikom, Zakonom o lučkim kapetanijama, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonom o sigurnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, Zakonom o javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, Zakonom o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate, Zakonom o hidrografskoj djelatnosti, međunarodnim ugovorima iz područja nadležnosti i drugim propisima.

Poduzima radnje u postupcima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom RH iz svoga djelokruga te obavlja poslove procjene učinka propisa iz svog djelokruga.
Uprava koordinira aktivnosti drugih tijela te aktivno sudjeluje u unapređivanju sustava nadzora i zaštite Jadranskog mora. Uprava uspostavlja i održava sustav upravljanja kvalitetom. Uprava poslove iz svoga djelokruga obavlja u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama - sektorima i područnim jedinicama - lučkim kapetanijama te ispostavama lučkih kapetanija.

Za obavljanje poslova Uprave sigurnosti plovidbe ustrojavaju se sljedeći sektori:

  • Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde
  • Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora
  • Sektor upravnih i stručno tehničkih poslova


P retraga
F orum
  


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije