Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
S veučilište u DubrovnikuSveučilište u Dubrovniku / www.unidu.hr

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 2003. godine na temeljima vrlo duge tradicije, koja datira od 17. vijeka.
Tada je, naime, započeo s radom Collegium Rhagusinum, prva javna visokoobrazovna ustanova u Dubrovniku, na kojoj je studirao i Ruđer Bošković. Moderno visoko obrazovanje počinje s Višom pomorskom školom, potom Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam, Pomorskim fakultetom kao i Veleučilištem u Dubrovniku.
Nasljednik svih njih je Sveučilište u Dubrovniku.
Ono je po svojim programima, po svojoj organizaciji i tehničkoj opremljenosti savremena visokoškolska ustanova.

Osnovna obilježja Univerziteta u Dubrovniku su:
  • organizaciona struktura i finansijsko poslovanje koje omogućava potpunu integrisanost Sveučilišta;
  • odsjeci, na kojima se izvode fakultetske i stručne studije, organizuje i sprovodi nastavni, naučni i visokostručni rad;
  • sprovođenje nastavnih planova i programa u potpunosti usklađenih sa preporukama Bolonjske deklaracije;
  • osiguranje prenosa ECTS-kredita i mobilnost studenata i profesora;
  • podsticanje aktivnog uključivanja studenata u nastavni proces, upravna tijela, istraživačke projekte i vannastavne aktivnosti;
  • kontinuirano praćenje kvaliteta nastavnih aktivnosti putem obostranog ocjenjivanja profesora i studenata;
  • podsticanje nastavnog i naučnog usavršavanja profesora i saradnika;
  • održavanje i unapređenje sistema kontrole kvaliteta rada i poslovanja (HRN EN ISO 9001:2002);
  • praćenje potreba ekonomske i društvene zajednice pri izradi novih nastavnih planova i programa;
  • otvorenost prema međunarodnoj saradnji radi privlačenja međunarodnih programa i stranih studenata.
P retraga
F orum
  


Ovaj projekt je financiran od strane Europske unije